Besplatna dostava za sve poružbine preko 7000 dinara
Besplatna dostava za sve poružbine preko 7000 dinara

Karcher garancija - Karcher Centar Mlazmatik

Saobraznost / Garancija

Kärcher uređajima (u daljem tekstu: „Uređaji“) se prilikom proizvodnje posvećuje velika pažnja i pre isporuke oni prolaze kroz detaljnu kontrolu kvaliteta. Ukoliko bi se na Vašem Uređaju ipak pokazali nedostaci u funkcionisanju, Garantnim listom se definišu prava koja se mogu ostvariti tokom trajanja garantnog roka(u daljem tekstu: „Garantni rok“).

 

Garantni rok počinje da teče od datuma kupovine novog Uređaja Kupcu i traje:
• 24 meseca za Uređaje koje kupuju i koriste fizička lica (pod fizičkim licem, podrazumeva se lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti – potrošač).
• 12 meseci za Uređaje koje kupuju i koriste pravna lica (pod pravnim licem, podrazumeva se pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice upisano u posebni registar, koji obavlja slobodne delatnosti).
• 6 meseci za baterije i punjače koji se isporučuju uz Uređaje (bez obzira na to da li je kupac Uređaja fizičko lice ili pravno lice).

 

Ovim Garantnim listom se ne isključuju niti umanjuju zakonska prava Kupaca koja su predviđena propisima koji su relevantni za ugovore o kupoprodaji koji se zaključuju između pravnih lica, kao ni zakonska prava Kupaca koja su predviđena propisima o zaštiti potrošača.

Uslovi za ostvarivanje prava iz Garantnog lista
• Kako bi se ostvarilo pravo iz ovog Garantnog lista, nužno je prilikom reklamacije priložiti račun i garantni list koji Vam je izdat prilikom kupovine Uređaja.
• Kupac je dužan da nedostatak u funkcionisanju Uređaja prijavi u Garantnom roku.
• Pokretne Uređaje koji se lako i bez većih troškova mogu transportovati, Kupac mora doneti ili poslati u neki od naših objekata (na stranici „Kontakt“ pogledati adrese).

Garancija se ne priznaje u sledećim slučajevima:
• ukoliko Kupac ne postupa po uputstvu za korišćenje Uređaja.
• ukoliko uz Uređaj nije predat garantni list, overen od strane prodavca.
• ukoliko se Uređaji koji spadaju u aparate za domaćinstvo (Home&Garden) upotrebljavaju za obavljanje profesionalne delatnosti.
• ukoliko je do kvara došlo zbog intervencija na Uređaju osoba koje za to nisu ovlašćene.
• ukoliko je grešku na Uređaju prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje.
• ukoliko kvar nije prijavljen blagovremeno usled čega je došlo do veće havarije.
• ukoliko su korišćena neodgovarajuća sredstva za čišćenje koja nisu preporučena za Uređaje, a čije korišćenje je izazvalo kvar.
• ukoliko je do kvara došlo usled upotrebe rezervnih delova koji nisu odgovarajućeg kvaliteta (neoriginalni rezervni delovi).
• ukoliko je Uređaj ili pribor fizički oštećen, izgreban ili sl., a takvo oštećenje je nastalo nakon kupovine Uređaja.
• ukoliko se Uređaji kod kojih je obavezno redovno održavanje, redovno ne održavaju.
• ukoliko se prilikom svakog puštanja Uređaja u pogon ne obezbeđuje pravilno napajanje električnom energijom (napon napajanja sa tolerancijom ±10% po svakoj fazi), ili ispravna električna instalacija.
• u slučaju otkaza delova Uređaja koji su potrošni materijal (na primer, ali ne ograničavajući se na, sve vrste filtera, četkice, filter kese, ležajeve, usisne gume, usisna creva, usisne cevi i nastavke, kompresorska creva, mlaznice, pištolje, dizne, kablove, zaptivače, svećice).
• ukoliko usled niskih temperatura dođe do smrzavanja Uređaja (naročito onih koji koriste vodu).
• u slučajevima kada je do kvara Uređaja došlo usled dejstva više sile, odnosno elementarnih nepogoda (na primer poplava, požar, udar groma).
• *kod usisivača i mašina za pranje podova; ako se redovno ne čisti filter (ili ne menja), ako je filter u potpunosti zapušen ili fizički oštećen, ako se nakon usisavanja vode u potpunosti ne osuši filter pre ponovnog usisavanja (usisavanje sa mokrim filterom može oštetiti motor)
• *kod mašina za pranje pod visokim pritiskom; ukoliko se prilikom svakog puštanja mašine u pogon ne obezbeđuje potrebna količina vode pritiska minimum 3 bar-a i protoka minimum 15 l/min, ukoliko se koristi voda neodgovarajućeg kvaliteta (reciklirana voda, bunarska voda, voda iz korodiranih, ili prljavih, rezervoara i sl.), ukoliko se ne uradi redovan servis u intervalu definisanim od strane proizvođača.