Besplatna dostava za sve poružbine preko 7000 dinara
Besplatna dostava za sve poružbine preko 7000 dinara

Uslovi korišćenja - Karcher Centar Mlazmatik

OPŠTI USLOVI KUPOVINE

Uslovima prodaje robe bliže se određuju uslovi kupovine, načini plaćanja robe, način, uslovi i rokovi isporuke kao i pravo na reklamaciju za kupljenu robu. Kupovinom putem sajta "www.karcher-centar-mlazmatik.rs" potvrđujete da se slažete sa navedenim uslovima internet kupovine.

 

PODACI O TRGOVCU – PRODAVCU

- D.O.O. Mlazmatik

- Maršala Tita 1b

- 26212 Kačarevo

- šifra i opis delatnosti: 4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

- MB: 08655693

- PIB: 101055662

- www.karcher-centar-mlazmatik.rs

- Tel. +381 13 602 270

- info@karcher-centar-mlazmatik.rs

 

 

 

PODACI O CENI

Cena svih proizvoda (robe) su izražene na sledeći način: 

- Cena robe odnosno svakog pojedinog proizvoda je izražena u dinarima (RSD) i uključuje porez na dodatu vrednost (PDV).

- ukupna cena u koju je uključena cena sa PDV-om je bez troškova transporta i isporuke. Za troškove transporta pogledati stranicu: Isporuka robe i cenovnik

- D.O.O. Mlazmatik je ovlašćen da jednostrano promeni cene u svakom trenutku.

- Cena proizvoda obračunava se prema cenovniku važećem na dan kada je zaključen ugovor o kupoprodaji robe.

 'Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za 
informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. 
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti 
kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u 
trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost 
neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.' 

 

KORISNIČKI SERVIS

Kontakt telefoni:

Fix: +381 13 333 789 ; 373 299 

Mob: +381 63 363 240

Korisnički servis je dostupan radnim danim: 09:30h - 16:30h

 

NAČIN PLAĆANJA, NAČIN I ROK ISPORUKE I NAČIN VRAĆANJA ROBE I SREDSTAVA

Roba može biti plaćena platnom karticom, uplatnicom na račun / e-banking ili gotovinom kuriru prilikom isporuke ili lično u našim maloprodajnim objektima.

Trgovac će potrošaču koji robu plati platnom karticom predočiti/dostaviti Potvrdu o plaćanju sa sledećim elementima: 

  1. Jasno i nedvosmisleno prikazati informaciju o ishodu plaćanja i implikaciji na stanje računa platne kartice (uspešno – račun platne kartice zadužen ili neuspešno – račun platne kartice nije zadužen),
  2. Podaci o potrošaču: ime i prezime potrošača, e-mail potrošača, adresa potrošača i adresa za dostavu robe/usluga,
  3. Podaci o narudžbini: spisak, jediničnu cenu bez uračunatih troškova dostave, količinu, porez i ukupnu cenu naručene robe, JIB narudžbine dodeljen od strane Trgovca,
  4. Podaci o trgovcu: naziv, PIB, adresa 
  5. Podaci o transakciji: datum i vreme transakcije kao i parametre dodeljene od strane Banke.

Trgovac je u obavezi da o isporučenoj robi obezbedi jasan i pouzdan dokaz da je roba preuzeta od strane potrošača, odnosno ovlašćene osobe. 

Podaci o narudžbini: 

- spisak, 

- jedinična cena, 

- količina, 

- porez,

- ukupnu cenu naručene robe, 

- jedinstveni ID narudžbine dodeljen od strane Trgovca.

 

Podaci o Trgovcu: 

- naziv, 

- PIB,

- matični broj,

- adresa Trgovca.

 

Podaci o transakciji: 

- datum/vreme transakcije,

- parametri dodeljeni od strane Banke.

 

Datum isporuke.

 

Trgovac – prodavac će dostavljati kupljenu robu preko sledećih kurirskih službi:

- Bex Express

Potrošač je obavezan da snosi direktne troškove vraćanja robe na adresu sedišta trgovca – prodavca.

Trgovac je dužan da bez odlaganja obavesti potrošača da isporuka ugovorene robe nije moguća.

Ako prodavac ne isporuči robu u ugovorenom roku, ugovor se raskida po samom zakonu, osim ako potrošač ostavi naknadni rok za ispunjenje ugovora.

Ako trgovac ni u naknadnom roku ne isporuči robu, ugovor se raskida po samom zakonu.

U slučaju raskida ugovora, prodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana raskida ugovora, vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Mlazmatik doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev 
prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 

Ukoliko je plaćena na bilo koji drugi način (pouzeće, e-banking, uplatnica) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca.

Roba se vraća isključivo na način kako je dostavljena potrošaču. 

- Sva poručena roba se šalje u roku od 3-7 radnih dana. Rok počinje kada narudžbu potvrdi internet prodavnica ili prvog radnog dana nakon podnošenja naloga. U slučaju bilo kakvog odstupanja od navedenog roka bićete kontaktirani u najkraćem mogućem roku.

 

POSTUPAK REKLAMACIJE

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52 i 81. Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju pisanim putem neposredno na adresu prodavca – DOO Mlazmatik, Maršala Tita 1b, 26212 Kačarevo, Srbija sa napomenom "reklamacija" ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: info@karcher-centar-mlazmatik.rs .

Potrošač je dužan da uz izjavu o reklamaciji dostavi dokaz o kupivini (kopija računa, slip i sl., kao i garantni list).

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim, elektronskim putem ili putem telefonskog razgovora odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. 

Prodavac i potrošač mogu saglasno da donesu odluku, predlog i rok za rešavanje reklamacije u kom slučaju je prodavac dužan da se istog drži.  

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, zatražiće od potrošača saglasnost za produženje roka za rešavanje reklamacije, nakon čega će o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestiti potrošača i navesti rok u kome će je rešiti. 

Produženje roka za rešavanje reklamacije se može odrediti samo jednom. 

Prodavac odgovara za saobraznost robe, a potrošač ima pravo na zahtev za otklanjanje nesaobraznosti shodno odredbama člana 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.

 

PRELAZAK RIZIKA

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe do trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi prodavac.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi potrošač.

Ako je potrošač raskinuo ugovor ili tražio zamenu robe iz razloga što roba koja mu je predata nije saobrazna ugovoru, rizik iz stava 1. i 2. ne prelazi na potrošača.

Ako predaja robe nije izvršena iz razloga što potrošač ili treće lice koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, bez osnovanog razloga odbija da primi robu ili svojim ponašanjem sprečava isporuku, rizik iz stava 1. i 2.  prelazi na potrošača istekom roka za isporuku, odnosno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora ako rok isporuke nije ugovoren.

 

SAOBRAZNOST I ODGOVORNOST ZA SAOBRAZNOST

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora.

Prodavac – trgovac je odgovoran za nesaobraznost isporučene robe u slučajevima propisanim članom 51. Zakona o zaštiti potrošača

 

USLOVI, VREMENSKI ROK I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, kao i od ugovora zaključenih izvan poslovnih prostorija odnosno mesta sedišta trgovca, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova propisanih odredbom člana 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). 

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom i to popunjavanjem obrasca koji mu se dostavlja zajedno sa pošiljkom robe (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Potrošač je dužan da uz obrazac za odustanak dostavi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana. 

Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Protekom roka iz člana 8. ovog Ugovora prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

„U ime "Mlazmatik doo" obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih 
naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i 
podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim 
običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući 
mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške 
kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima 
kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni "Mlazmatik doo"
 odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“ 

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne 
mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno 
najsavremenije kriptografske tehnologije.  Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“ 

 

MIRNO REŠAVANJE SPOROVA

Ukoliko potrošač smatra da je neko njegovo pravo povređeno može da se obrati D.O.O. Mlazmatik-u i da omogući rok od 7 radnih dana za odgovor. 

Potrošač može da predmetni zahtev prosledi pisanim putem neposredno na adresu prodavca – D.O.O Mlazmatik, Maršala Tita 1b, 26212 Kačarevo, Srbija sa napomenom "Zaštita prava" ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: info@karcher-centar-mlazmatik.rs

 

IZJAVA O PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.